Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziții

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE PROCEDURA PROPRIE

de atribuire a contractului de achiziție publică

Pachet alimentar – „Masă sănătoasă”, pentru elevii si preşcolarii din unităţile de învăţământ din Comuna Pietroșani, judeţul Argeș

 

I.1. Denumire şi adrese

Denumire: COMUNA PIETROȘANI
Adresă: str. Principală, nr. 201
Localitate: Pietroșani Cod poştal: 117550 Ţara:

România

Cod unic de înregistrare: 4469450

1277943

Persoana de contact: Telefon: +40 248/ 267 266

Fax: +40 248/ 267 267

E-mail: prim1pietr@yahoo.com

 

I.2 Principala activitate sau principalele activităţi ale autorităţii contractante

Tipul organizaţiei Activitatea principală
■ Autoritate publică locală ● Servicii publice generale

 

I.3. Comunicare

● Informaţii şi/sau clarificări referitoare la procedură pot fi obţinute de la Primăria COMUNEI PIETROȘANI, la datele de contact de la pct. I.1. de mai sus.
● Documentaţia de licitaţie se regăseşte:

a)     Anexată in secţiunea „Publicitate anunţuri”

● Operatorii economici interesaţi pot transmite autorităţii contractante solicitări de clarificări cu privire la conţinutul documentaţiei de licitaţie, respectând următorul calendar:

a)     Privind modul de transmitere a solicitărilor de clarificări formulate de operatorul economic:

i)         Cu 2 zile inainte de termenul limită acordat de Autoritatea contractanta pentru finalizarea achizitiei: 28.03.2024, orele 12:00.

ii)       Modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări: prin e-mail sau, la datele de contact de la secţiunea I.1 de mai sus.

b)  Privind modul de publicare a răspunsurilor autorităţii contractante la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici interesaţi:

● Modalitatea de transmitere a răspunsurilor la solicitările de clarificări:

Se va publica un singur raspuns consolidat privind toate solicitările de clarificări adresate în perioada mai sus menţionată, cel mai tarziu în preziua datei limită de depunere a ofertelor.

 

I.4. Sursa de finanțare :

Fondurile alocate viitorului contract de achiziţie publică sunt alocate prin Programul naţional „Masă sănătoasă” aprobat prin HG nr. 24 din 11 ianuarie 2024 privind instituirea Programului național „Masă sănătoasă” publicat în Monitorul Oficial nr. 30 din 15 ianuarie 2024. După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare

DA □                 NU ◼

 

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)    Denumire contract:
Pachet alimentar – ”Masă sănătoasă”, pentru elevii si preşcolarii din unităţile de învăţământ din Comuna Pietroșani, judeţul Argeș.
II.2)    Coduri CPV aferente obiectului contractului:
Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)
II.3)    Tipul contractului de servicii:

Servicii din categoria „Serviciilor sociale si alte servicii specifice” din Anexa 2 din Legea 98/2016.

II.4) Descrierea Succintă a obiectului contractului

Prin intermediul viitorului contract de servicii se urmăreşte asigurarea serviciilor de catering pentru «Pachet alimentar – „Masă sănătoasă”, pentru elevii şi preşcolarii din unităţile de învăţământ din Comuna Pietroșani, judeţul Argeș»

Livrarea se va face la unităţile de invătământ din Comuna Pietroșani, județul Argeș.

Volumul total al serviciilor face referire la un număr estimat 27.295  de pachete ce trebuie livrate in perioada 1 aprilie 2024 – 21 iunie 2024 (515 elevi x 53 zile cu activităţi didactice), pentru un număr de maxim 515 elevi. Acest volum al serviciilor a stat la baza stabilirii valorii estimate a contractului. Valoarea reală a contractului poate fi diminuată în funcţie de data intrării în vigoare a contractului de achiziţie precum si a numărului de elevi prezenți.

II.5. Valoarea estimată:

Valoarea estimată a contractului este de 375.619,26 lei, fără TVA, 409.425,00 TVA inclus.

Valoarea estimată a fost obținută prin înmulțirea numărului de elevi (515 elevi) cu numărul zile cu activități didactice (53 zile) X 15 lei.

Valoarea cu TVA a pachetului alimentar este de maxim 15 lei/zi/elev conform Art. 2, alin.(1) din HG n. 24/2024 privind instituirea Programului național „Masă sănătoasă”).

II.6. Durata contractului

Durata contractului de servicii se desfășoară de la data semnării sale până la data stabilită prin act normativ a fi ultima zi cu activități didactice din anul 2024, confom Ordin nr. 3800/09.03.2023 privind structura anului școlar 2023-2024.

Durata contractului poate fi prelungită, după caz, doar in baza unui act normativ care să permită acest lucru.

II.7. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”.

În cazul ofertelor clasate pe primul loc cu un preț egal, se va solicita acestor ofertanți depunerea unei noi oferte de preț până când departajarea va fi posibilă.

Contractul se atribuie ofertantului care îndeplinește criteriile de calificare și a cărui ofertă tehnică și financiară corespunde prevederilor legale impuse prin documentația de atribuire.

 

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE PARTICIPARE (cerințe de calificare)

III.1) Motive de excluderea a ofertantului
Cerința 1:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr. 98/2016

Cerința 2:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016

Lista persoanelor cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante este următoarea:

– Primar: Pătru Eugeniu

– Viceprimar: Samoilă Nicolae

– Secretarul comunei: Nițulescu Crina

– Contabil:  Hirică Maria

– Responsabil achiziții Achiziții Publice: Dumitrache Elena

– Consiliul local: Ghilencea Ionela Alina, Bălășoiu Vasile, Barbu Nicolae, Bărbucescu Remus, Bucurel Vasile, Cavescu Valeriu, Davidescu Mugurel Nicolae, Dobrinoiu Mihaela, Draghici Florin Sorin, Păduraru Ion, Sirba Sonia, Tache Ioana, Titescu Ion, Vlad Nicolae.

III.2) Criterii privind capacitatea:
Cerința 1: Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători.

Cerința 2: Capacitatea tehnică și profesională (Experiența similară)

Operatorii economici trebuie sa facă dovada deținerii unei experiențe în domeniul prestării de servicii similare, comparabile sau superioare din punct de vedere al complexității cu cele care fac obiectul contractului de achiziție publică, acumulate în ultimii 3 ani (calculată de la data limită de depunere a ofertelor), la nivelul a cel mult două relații contractuale ce fac obiectul contractului si a caror valoare cumulata reprezintă cel putin 375.619,26 lei, fără TVA.

Prin servicii similare se va înțelege servicii de catering sau orice alte servicii de cantină sau restaurant, similare în raport cu natura și complexitatea celor care fac obiectul viitorului contract de achiziție publică.

 

SECȚIUNEA IV: PROCEDURA APLICATĂ ȘI GARANȚII AFERENTE

IV.1) Tipul Procedurii aplicate

Procedura aplicată este cea „Procedură proprie”.

IV.2 Garanții și modalitatea de constituire
IV.2.1) Garanția de participare la procedură : 7.500,00 lei

1). Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitata in fisa de date.

2). Modalitati de constituire: in conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din Legea 98/2016.

În cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul deschis la Trezoreria Statului.

In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

3). Retinerea garanției de participare: conform art. 37 din HG nr. 395/2016.

4). Restituirea garanției de participare: conform art. 154^1 din Legea 98/2016.

 

SECȚIUNEA V: MODUL DE ÎNTOCMIRE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR

V.2. Modalitatea de înaintare a ofertelor:

V.2.1. Locul stabilit pentru depunerea ofertelor:

Oferta şi documentele care însoțesc oferta se vor depune la sediul Primăriei Pietroșani, str. Principală, nr. 201, cod poştal: 117550, județul Argeș, direct sau prin poștă.

În cazul în care coletul cu oferta se va trimite prin poștă/curier atunci ofertanții trebuie să își ia măsuri pentru a asigura livrarea coletului până la data și ora limită stabilită pentru primirea ofertelor, autoritatea contractantă nefiind responsabilă sub nicio formă pentru livrarea coletului după data și ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractantă nu-şi asumă răspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul achiziției.

Oferta care este primită după expirarea termenului limită stabilit pentru depunere, se returnează nedeschisă.

V.2.2. Data și ora limită pentru primirea ofertelor:

Data limită pentru primirea ofertelor este: 28.03.2024, ora 10.00.

 

SECȚIUENA VI: MODUL DE DESCHIDERE ȘI EVALUARE A OFERTELOR

VI.1 Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor va avea loc după data și ora limită de depunere a ofertelor.

În urma acestei etape, comisia de evaluare va întocmi un proces verbal de deschidere ce va fi comunicat în copie tuturor ofertanților (prin email).

 

SECȚIUNEA VII: PRECIZĂRI FINALE

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Comuna Pietroșani – Primăria Pietroșani / compartiment Achiziții Publice

Adresa: comuna Pietroșani, județul Argeș, Str. Principală, nr. 201;

Cod Poștal: 117550;

Codul NUTS: RO311 Argeș.

Adresa de e-mail: prim1pietr@yahoo.com, Tel./Fax: +40 248 267 266 / +40 248 266 266

Data publicare: 25.03.2024

Anunt privind achizitia de lucrari de ” Reparatii Primaria Veche sat Badesti, comuna Pietrosani, judetul Arges” Primaria Comunei Pietrosani, aduce la cunostiinta intentia de a contracta lucrari de „Reparatii Camin Cultural sat Retevoiesti, comuna Pietrosani, judetul Arges”. in acest sens, sunt invitati toti operatorii interesati la sediul Primariei Pietrosani, zilnic, de luni pana vineri in perioada 17.10.2023- 23.10.2023, intre orele 9:00-11:00, pentru a ridica caietul de sarcini. Oferetele se vor depune la registratura primariei Comunei Pietrosani, pana la data de 27.10.2023, ora 11:00, in plic sigilat su vor fi transmise prin e-mail la adresa prim1pietr@yahoo.com 

Data publicare :16.10.2023

Anunt privind achizitia de lucrari de ” Reparatii Camin Cultural sat Retevoiesti, comuna Pietrosani, judetul Arges” Primaria Comunei Pietrosani, aduce la cunostiinta intentia de a contracta lucrari de „Reparatii Camin Cultural sat Retevoiesti, comuna Pietrosani, judetul Arges”. in acest sens, sunt invitati toti operatorii interesati la sediul Primariei Pietrosani, zilnic, de luni pana vineri in perioada 09.05.2023- 15.05.2023, intre orele 9:00-11:00, pentru a ridica caietul de sarcini. Oferetele se vor depune la registratura primariei Comunei Pietrosani, pana la data de 15.05.2023, ora 11:00, in plic sigilat su vor fi transmise prin e-mail la adresa prim1pietr@yahoo.com 

Data publicare:05.05.2023

Anunț privind achiziția de lucrari de „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii, sat Pietrosani, comuna Pietrosani, judetul Argeș”. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari  de „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii, sat Pietrosani, comuna Pietrosani, judetul Argeș”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 01.07.2021 – 05.07.2021, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 09.07.2021, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  

Data publicare:01.07.2021.

Anunț privind achiziția de lucrari de „Modernizare si asfaltare aleea Raului, sat Retevoiesti, aleea Ograzii, sat Badesti, aleea Poiana Chitii, sat Badesti, comuna Pietrosani, judetul Argeș”. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari  de „Modernizare si asfaltare aleea Raului, sat Retevoiesti, aleea Ograzii, sat Badesti, aleea Poiana Chitii, sat Badesti, comuna Pietrosani, judetul Argeș”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 28.05.2021 – 04.06.2021, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 09.06.2021, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  

Data publicare:26.05.2021.

Anunț privind achiziția de lucrari de „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii, sat Retevoiesti, comuna Pietrosani, judetul Argeș, etapa a doua”. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari  de „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii, sat Retevoiesti, comuna Pietrosani, judetul Argeș, etapa a doua”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 19.05.2021 – 28.05.2021, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 11.06.2021, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  

Data publicare:18.05.2021.

Anunț privind achiziția de lucrari de „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii, sat Badesti, comuna Pietrosani, judetul Argeș, etapa a doua”. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari  de „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii, sat Badesti, comuna Pietrosani, judetul Argeș, etapa a doua”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 19.05.2021 – 28.05.2021, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 11.06.2021, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  

Data publicare:18.05.2021.

Anunț privind achiziția de servicii de intocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Infiintare retea inteligenta de alimentare cu gaze naturale in comuna Pietrosani, judetul Argeș”. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta servicii de intocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Infiintare retea inteligenta de alimentare cu gaze naturale in comuna Pietrosani, judetul Argeș”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 21.04.2021 – 23.04.2021, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 28.04.2021, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  

Data publicare:20.04.2021.

Anunț privind achiziția de lucrari de executie foraje orizontale in vederea bransarii la reteaua de alimentare cu apa, comuna Pietrosani, judetul Argeș. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari  de executie foraje orizontale in vederea bransarii la reteaua de alimentare cu apa, comuna Pietrosani, judetul Argeș, cu o lungime aproximativa de 120 ml, conform planurilor de situatie. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 07.12.2020 – 09.12.2020, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 11.12.2020, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  

Data publicare:07.12.2020.

Anunț privind achiziția de lucrari de reparații cămin cultural sat Retevoiesti, comuna Pietrosani, judetul Argeș. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari  de reparații cămin cultural sat Retevoiesti, comuna Pietrosani, judetul Argeș. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 17.08.2020 – 19.08.2020, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 21.08.2020, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  

Data publicare:17.08.2020.

Anunț privind achiziția de lucrari de reparații sistem alimentare cu apa aducțiune, în vederea functionarii bazinului din comuna Pietrosani, judetul Argeș. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari  de reparații sistem alimentare cu apa aducțiune, în vederea functionarii bazinului din comuna Pietrosani, judetul Argeș. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 17.08.2020 – 19.08.2020, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 21.08.2020, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  

Data publicare:17.08.2020.

Anunț privind achiziția de lucrari pentru obiectivul „Asfaltare drumuri locale, lotul 1 Strada Moara Veche, sat Retevoiesti, lotul 2 Strada Stadionului, sat Ganesti, lotul 3 Strada Florilor si Aleea Frunzei, sat Badesti, Comuna Pietrosani, judetul Arges”. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari pentru obiectivul „Asfaltare drumuri locale, lotul 1 Strada Moara Veche, sat Retevoiesti, lotul 2 Strada Stadionului, sat Ganesti, lotul 3 Strada Florilor si Aleea Frunzei, sat Badesti, Comuna Pietrosani, judetul Arges”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 07.08.2020 – 11.08.2020, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 14.08.2020, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  

Data publicare:07.08.2020.

 

Anunț privind achiziția de servicii proiectare si lucrari pentru obiectivul „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii, sat Ganesti, comuna Pietrosani, judetul Arges”. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta servicii de proiectare si lucrari pentru obiectivul „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii, sat Ganesti, comuna Pietrosani, judetul Arges”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 13.07.2020 – 16.07.2020, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 20.07.2020, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  

Data publicare:13.07.2020.

 

Anunț privind achiziția de lucrari pentru obiectivul „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii, sat Badesti, comuna Pietrosani, judetul Arges”. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari pentru obiectivul „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii, sat Badesti, comuna Pietrosani, judetul Arges”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 23.03.2020 – 26.03.2020, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 31.03.2020, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  

Data publicare: 22.03.2020.

Anunț privind achiziția de lucrari de captare si aductiune izvor sat Ganesti, comuna Pietrosani, judetul Arges. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari de captare si aductiune izvor sat Ganesti, comuna Pietrosani, judetul Arges. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 06.03.2020 – 11.03.2020, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 16.03.2020, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  

Data publicare: 06.03.2020.

Anunț privind achiziția de lucrari de adaptare a rampei de acces in sediul Primariei comunei Pietrosani pentru persoanele cu dizabilitati. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari de adaptare a rampei de acces in sediul Primariei comunei Pietrosani pentru persoanele cu dizabilitati. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 17.12.2019 – 20.12.2019, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 24.12.2019, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  

Data publicare: 17.12.2019.

Anunț privind achiziția de servicii de proiectare si lucrari de „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii sat Pietrosani, comuna Pietrosani, judetul Arges”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 25.11.2019 – 27.11.2019, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 29.11.2019, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  Achizitia lucrarilor se va finaliza prin intermediul catalogului electronic pus la dispozitie de S.E.A.P.

Data republicare: 22.11.2019.

Anunț privind achiziția de SERVICII DE INTOCMIRE PROIECTE CU VERIFICARE PENTRU INSTALATIILE DETECTIE INCENDIU, STINGERE INCENDII CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI – ILUMINAT DE SECURITATE pentru Scoala Generala, sat Pietrosani, comuna Pietrosani, judetul Arges. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta serviciile mai sus mentionate. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 05.11.2019 – 11.11.2019, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 15.11.2019, ora 11:00, în plic sigilat.

Data publicare: 05.11.2019

Anunț privind achiziția de servicii de proiectare si lucrari de „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii sat Pietrosani, comuna Pietrosani, judetul Arges”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 04.10.2019 – 09.10.2019, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 14.10.2019, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  Achizitia lucrarilor se va finaliza prin intermediul catalogului electronic pus la dispozitie de S.E.A.P.

Data publicare: 03.10.2019.

Anunț privind achiziția de servicii de proiectare si lucrari de „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii sat Retevoiesti, comuna Pietrosani, judetul Arges”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 27.09.2019 – 02.10.2019, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 04.10.2019, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  Achizitia lucrarilor se va finaliza prin intermediul catalogului electronic pus la dispozitie de S.E.A.P.

Data publicare: 26.09.2019.

Anunț privind achiziția de servicii de intocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul/investitia „Extinderea retelei publice de apa uzata si bransamente la retea, comuna Pietrosani, judetul Arges”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 17.09.2019 – 20.09.2019, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica documentatia. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 23.09.2019, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  Achizitia lucrarilor se va finaliza prin intermediul catalogului electronic pus la dispozitie de S.E.A.P.

Data publicare: 16.09.2019.

Anunț privind achiziția de lucrari de „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii sat Ganesti, comuna Pietrosani, judetul Arges”. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari de „Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii sat Ganesti, comuna Pietrosani, judetul Arges”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 06.09.2019 – 11.09.2019, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 13.09.2019, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  Achizitia lucrarilor se va finaliza prin intermediul catalogului electronic pus la dispozitie de S.E.A.P.

Data publicare: 05.09.2019.

Anunț privind achiziția de lucrari de „Asfaltare drumuri locale, Strada Prelungirea Morii si Aleea Juvetilor, Sat Retevoiesti si Aleea Rozelor, Sat Badesti, comuna Pietrosani, judetul Arges”. Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari de „Asfaltare drumuri locale, Strada Prelungirea Morii si Aleea Juvetilor, Sat Retevoiesti si Aleea Rozelor, Sat Badesti, comuna Pietrosani, judetul Arges”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 06.09.2019 – 11.09.2019, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 13.09.2019, ora 11:00, în plic sigilat sau vor fi transmise prin e-mail la adresa primarie@pietrosani.cjarges.ro.  Achizitia lucrarilor se va finaliza prin intermediul catalogului electronic pus la dispozitie de S.E.A.P.

Data publicare: 05.09.2019.

Anunț privind achiziția de lucrari de „Extindere Scoala Generala, sat Retevoiesti, comuna Pietrosani, judetul Arges” Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari de „Extindere Scoala Generala, sat Retevoiesti, comuna Pietrosani, judetul Arges”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 31.10.2018 – 02.11.2018, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 06.11.2018, ora 11:00, în plic sigilat.

Data publicare: 30.10.2018

Anunț privind achiziția de lucrari de „Regularizarea paraului Turitoaia, comuna Pietroni, judetul Arges” Primăria Pietrosani aduce la cunoştinţă intenţia de a contracta lucrari de „Regularizarea paraului Turitoaia, comuna Pietroni, judetul Arges”. În acest sens, sunt invitaţi toti operatorii interesaţi la sediul Primăriei Pietrosani, zilnic, de luni până vineri în perioada 14.08.2018 – 23.08.2018, între orele 9:00 – 11:00 pentru a ridica caietul de sarcini. Ofertele se vor depune la registratura primăriei Pietroasani pana la data de 24.08.2018, ora 11:00, în plic sigilat.

Data publicare: 13.08.2018

Sari la conținut